Nowe przepisy dotyczące rozliczania podatku PIT


W dniu 4 lipca br. Sejm przyjął nowelę ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych. Osoby do 26 roku życia zostały zwolnione z obowiązku opłacania podatku PIT, na poniższych zasadach:

 

  1. Zwolnienie to stosowane może być do ukończenia przez podatnika 26 roku życia lub do przekroczenia przychodu w kwocie: 35 636,67 zł (limit w 2019 roku).

  2. W okresie od 01.08.2019 do 31.12.2019 przychody z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz przychodów z umów zlecenia mogą być zwolnione z podatku na podstawie złożonego oświadczenia podatnika (pracownik / zleceniobiorca).

  3. Nowej uldze podlegają tylko przychody ze stosunku pracy, ze stosunku służbowego, z pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy i z umowy zlecenia.

  4. Nowe zasady opodatkowania nie będą dotyczyć:

  • dochodów z umowy o dzieło;

  • dochodów z własnej działalności gospodarczej;

  • zasiłki: chorobowy, macierzyński, rehabilitacyjny, dla bezrobotnych;

  • kwoty odpraw, odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia, za nieprawidłowe rozwiązanie umowy o pracę;

  • niektóre świadczenia alimentacyjne na rzecz osób po 25 r. ż. (gdy są pozasądowe, lub sądowe – ponad 700 zł miesięcznie),

  • i część stypendiów.

Jeżeli chcesz skorzystać z przedmiotowego zwolnienia, prosimy o przesłanie oświadczenie na adres: kadry@msservices.pl

 

Dział Kadr i Płac MS Services sp. z o.o.